Anorganický superchlor, 1kg

Kód: AS13120
335 Kč
Skladem k okamžité dispozici (2 ks)

Nestabilizovaný superchlorační přípravek na bázi chlornanu vápenatého, s obsahem aktivního chlóru 65 – 70% .

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento extra rychle rozpustný přípravek slouží k superchloraci bazénové vody. Šokově zlikviduje všechny mikroorganismy, sníží obsah celkového chloru, zoxiduje nečistoty a projasní vodu v bazénu.

 • Obsahuje chlornan vápenatý (EEC císlo 017-012-00-7)
 • H272 - může zesílit požár; oxidant.
 • H302 - zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H400 - vysoce toxický pro vodní organismy.
  P101 - je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení
 • P221 - proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
 • P280 - používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - okamžiě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501 - odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
 • EUH206 - pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). EUH031 - uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Název a koncentrace účinné látky: Chlornan vápenatý min. 980 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 65%.

 • Forma přípravku: granulát
 • Účel použití: dezinfekční přípravek. Prostředek pro plavecké bazény s dezinfekční šokovou funkcí.
 • Použití: používá se při šokovém chlorování, které je doporučeno provádět pravidelně cca každé 2-4 týdny.
 • Dávkování: 90 g/10 m3
 • Aplikace: vypočtenou dávku rozpusťte v kbelíku s vodou a vzniklý roztok pomalu nalijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody.
 • Skladování: Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě, chránit před přímým slunečním zářením a působením tepla a ohně. Skladujte pouze v originálním obalu. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte společně s kyselinami.

POZOR: Vždy nejdříve vodu nalít do nádoby, potom přidat. Nikdy neházet přímo do bazénu. Volte ředění podle stupně znečištění.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie ASEKO
Hmotnost: 1 kg