pH plus 5l

Kód: AS12136
Značka: ASEKO
315 Kč
K dispozici do 3 pracovních dnů.

Kapalina na zvyšování pH bazénové vody. Vhodná pro údržbu pH ve všech typech bazénu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Používá se ke zvyšování pH v bazénové vodě. Dávka cca 30 ml na 1 m3 vody, zvedne pH o 1. Tato hodnota je průměrná a muže se lišit.

Pro bezchlorový přípravek OXYPURE je doporučený rozsah pH vody v bazénu 6,4 - 7,6.
Pro chlorový přípravek CHLORPURE je doporučené pH vody v bazénu 7,0.

NEBEZPEČÍ: Obsahuje hydroxid sodný!

  • H290 - Může být korozivní pro kovy.
  • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
  • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY: 5%-ní vodný roztok hydroxidu sodného.
FORMA: čirá kapalina
ÚČEL POUŽITÍ: zvyšování pH bazénové vody.
DÁVKA: Dávka cca 30 ml na 1 m3 vody, zvedne pH o 1.
APLIKACE: dávkování zarízením ASIN AQUA
SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 - 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.

Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie ASEKO
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 5 kg