OXY Pure Ag, 5l

Kód: AS13327
Značka: ASEKO
799 Kč
K dispozici do 3 pracovních dnů.

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě. Přípravek zajistí okysličení bazénové vody.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OXYPURE je ideální pro použití v bazénech a lázních. Má silný oxidační účinek a revitalizuje vodu. OXYPURE se rozpadá na kyslík a vodu beze zbytku, nezatěžuje bazénovou vodu nepříjemným zápachem!

Dávkování:

Počáteční dávka: 100 ml na 1m3
Udržovací dávka: 10 - 20 ml na 1 m3 za den
Optimální koncentrace: 30 - 60 mg/litr (ppm), pro test použijte OXtester
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.

NEBEZPEČÍ

 • Peroxid vodíku 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9
 • H272 – Může zesílit požár; oxidant.
 • H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
 • P280 – Používejte ochranné brýle.
 • P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
  nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 – Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

 

ÚČINNÉ LÁTKY: Peroxid vodíku 11,9%, indexové císlo 008-003-00-9, CAS 7722-84-1
FORMA: čistá kapalina
ÚČEL POUŽITÍ: okysličovadlo bazénové vody
DÁVKA: 10 - 20 ml/m3 za den
APLIKACE: dávkování zarízením ASIN Aqua
SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním světlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byl umožněn únik vnitřního tlaku.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie ASEKO
Hmotnost: 5 kg