FLOC+C 5l

Kód: AS12138
Značka: ASEKO
569 Kč
Skladem k okamžité dispozici (1 ks)

FLOC+C je vysoce účinná směs polymerních flokulantů a koagulantů na čiření bazénové vody.

Detailní informace

Detailní popis produktu

FLOC+C je vysoce účinná směs polymerních flokulantů a koagulantu na čirení bazénové vody. Odstraňuje i ten nejjemnější zákal tím, že ho shlukuje do pevných vloček, které se zachytí na filtru. Vysoká účinnost je výsledkem dlouholetého vývoje společnosti ASEKO.

Dávka: 10 - 100 ml za hodinu, dávkujte kontinuálně pomocí pomaloběžného čerpadla. 1 ml FLOC+C se vstřikuje na 1m3 vody, která cirkuluje filtrem.
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu od 6,4 do 7,6.

Varování:

  • H290 - Může být korozivní pro kovy.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždení očí.
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
  • P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

 

ÚČINNÉ LÁTKY: Polyaluminiumchlorite 10%, indexové číslo 008-003-00-9, CAS 1327-41-9
FORMA: čistá kapalina
ÚČEL POUŽITÍ: flokulace a koagulace bazénové vody
DÁVKA: 10 - 100 ml/hodinu (podle výkonu filtračního čerpadla)
APLIKACE: dávkování zařízením ASIN Aqua
SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním světlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byl umožněn únik vnitřního tlaku.


UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie ASEKO
Hmotnost: 5 kg