CHLOR Pure 20l

Kód: AS12075
Značka: ASEKO
1 452 Kč
Skladem k okamžité dispozici (1 ks)

Vysoce účinná dezinfekce bazénové vody pro veřejné a privátní bazény. Vhodná pro dávkovací automaty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného. Vhodná pro dezinfekci vody ve všech typech bazénů. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 - 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje.

Přípravek je určen pro dezinfekci bazénové vody zejména při použití automatických dávkovačů.

Počáteční dávka: 5 - 20 ml na 1 m3
Udržovací koncentrace: 0,3 - 1,0 mg/l
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,8 až 7,2.

UPOZORNĚNÍ: nesmí přijít do přímého styku s jinými přípravky!
POZOR! Přímým stykem přípravku s folií bazénu (nebo jiným povrchem) může dojít k odbarvení nebo jinému poškození!

NEBEZPEČÍ: Obsahuje chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru min. 13 % a hydroxid sodný!

 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H314 - Způsobuje težké poleptání kůže a poškození očí.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H413 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P260 - Nevdechujte páry/aerosoly.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
 • EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

Název a koncentrace účinné látky: Chlornan sodný <250 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 10%.
Forma přípravku: Tekutá chlorová dezinfekce
Účel použití: Dezinfekce bazénové vody.
Použití: Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. Pro dezinfekci vody ve všech typech bazénu. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 - 7,2. Pri vyšším pH se účinnost snižuje.
Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/l
Aplikace: dávkování zařízením ASIN Aqua
Odstraňování látky a znečištěného obalu: Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištení lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!
Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.
Skladování: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C.

Poškozený obal vyměňte za nový.

Neskladujte se silnými kyselinami!

Chraňte před mrazem!

Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření!

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie ASEKO
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 24 kg