Sanosil Super 25 Ag, 20l

Kód: AS12142
Značka: ASEKO
2 419 Kč
Expedujeme do 5 pracovních dnů

Sanosil super je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody založený na synergickém účinku obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra. Technologie SANOSIL® je patentována v 35 zemích. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, řasám a amébám, legionářské nemoci. Má výjimečné vlastnosti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

SANOSIL® je kapalný vysoce účinný dezinfekční přípravek určený pro dezinfekci bazénové a pitné vody. (povoleno
                 Rozhodnutím Hlavního hygienika ČR zn.: HEM-3244- 27.1. 04/3204)
SANOSIL® je dezinfekční prostředek založený na synergickém účinku obou jeho základních složek, peroxidu vodíku a stříbra.
                 Technologie účinné látky
SANOSIL® je patentován v 35 zemích.
SANOSIL® má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, řasám a amébám. Zvláště vynikající je jeho účinek proti bakterii Legionárské nemoci.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DESINFEKCI VODY V BAZÉNECH:
Počáteční dávka přípravku SANOSIL® je 80 ml/m3. To znamená, že při prvním ošetření jednorázově nadávkujeme například do bazénu o objemu 30 m3 množství 80 x 30 = 2400 ml přípravku. Udržovací koncentrace je v rozmezí 10 - 20 mg/litr. Ta označuje na jaké koncentraci je nutné přípravek SANOSIL® v bazénové vodě udržovat. Měříme kontrolním papírkovým testerem. Při správném pH a teplotě do 28°C je denní potřebná dávka cca 7 ml/m3, to je u bazénu o objemu 30 m3 30 x 7 = 210 ml přípravku.

REGULACE PH:
Pro používání SANOSILU je regulace pH nesmírně důležitá. Nástřikové ventily se umisťují nejméně 2 m před nástřik SANOSILU. Přípravek SANOSIL, je kyselina, která se v alkalické vodě rychle rozpadá. Je proto výhodné udržovat vodu v rozmezí 6,5 – 7. Hodnoty pH nad 7 silně zvyšují spotřebu prostředku SANOSIL. Jako příklad uvádíme hodnoty rozkladu SANOSILU za den v závislosti na pH (hodnoty se vztahují na normálně zatežované veřejné kryté koupalište) při pH 7 = 7 ml/m3 za den při pH 7,4 = 15 ml/m3 za den při pH 7,8 = 30 ml/m3 za den.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DESINFEKCI PITNÉ VODY:
Dezinfekce pitné vody ve studních: pruměrné dávkování SANOSILu je 50 ml na 1 m3 vody, což odpovídá obsahu stříbra 0,005 mg/I. Preparát je takto účinný po 24 hodinách působení a vodu je možné požívat. Přípravek působí i ve vodách obsahujících organické látky. Na měděném povrchu může dojít ke změnám barvy, není vhodný pro delší styk s předměty z pozinkovaného železa, slitin hliníku,nebo hliníku a manganu.

ÚČINEK SANOSILU SNIŽUJÍ:
Pri styku se zkorodovaným povrchem železných potrubí se SANOSIL rozpadá a stává se neúčinným. Vysoký organický podíl, vysoký obsah (Fe) a manganu (Mn) ve vodě a vysoké zatížení težkými kovy ve vodě bazénu působí na přípravky SANOSIL katalyticky a během krátké doby je rozkládá.

FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM / FILTRY ATOMIC / KŘEMELINOVÉ FILTRY:
Mnoho bazénů je vybaveno výše uvedenými filtračními materiály. Když přípravky SANOSIL protékají těmito filtračními materiály, dochází k zadržení určitého množství ve filtru: 100% ve filtru s aktivním uhlím, cca 30 – 50% ve filtru Atomic a cca 15 -25% v křemelinovém filtru. To znamená, že výrobky SANOSIL® se během velmi krátké doby z vody bazénu „odfiltrují“. Když není zákazník ochoten přejít na používání pískového filtru, není použití výrobku SANOSIL® v bazénu možné.

SANOSIL® má následující výjimecné vlastnosti:
• žádné podráždení kůže, očí nebo sliznic
• ani karcinogenní, ani mutagenní
• nevznikají chloramíny
• dlouhotrvajicí účinek
• pH neutrální
• po koupeli žádný zápach na kůži nebo oděvu
• schválený pro úpravu pitné vody
• může být bez omezení použit ve slané vodě
• může být použit v termálních vodách s vysokým podílem organické hmoty
• téměř 100% odbouratelný, žádné znečištení životního prostředí
• koncentrace může být měřena manuálně
• muže být skladován minimálne jeden rok pri teplotách od 5°C do 25°C

VAROVÁNÍ:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždení očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetrení.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

ÚČINNÉ LÁTKY:
Peroxid vodíku (< 80 g/kg) a stříbro (< 0,1 g/kg).

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie ASEKO
Hmotnost: 20 kg